Een politiek voor de 21e eeuw

Wij bieden een inhoudelijk programma om het politieke midden ter verenigen en om de specifieke maatschappelijke problemen die zich in de 21e eeuw voordoen effectief aan te pakken.

We erkennen de mogelijkheden van een door winst gedreven marktsysteem, maar dat moet wel begrensd worden met eerlijke regels en rechtvaardige afspraken ten behoeve van mens en milieu. Om dit te bereiken en handhaven is een integer, innovatief politiek stelsel, dat vertrouwen van de burger geniet, een basisvoorwaarde.

Uitgangspunten

 • Biedt aan de kiezers van Nederland: burgerbetrokkenheid, integere bestuurders, visie, lange termijn-politiek.
 • Biedt aan de bestuurders van Nederland: draagvlak en een nieuwe kiezerscoalitie
 • Is gebaseerd op bepaalde waarden: burgerzin en geen individualisme, duurzaamheid en geen korte-termijn-denken, coöperatie en geen uitbuiting, solidariteit en geen identiteitspolitiek, egalitarisme en geen stratificatie, wetenschappelijk denken en niet uitgaan van ideologische premissen. 

Observaties

 • Tijdens de grote omwenteling van de jaren 80 (Reagan, Thatcher, Lubbers) heeft de overheid zijn tradionele rol laten varen, door deregulering, belastingverlagingen, privatisering, en het sluiten van internationale handelsovereenkomsten die boven democratische besluitvorming staan. Deze omwenteling, die onjuist wel 'neoliberalisme' wordt genoemd, heeft heeft ongekende technische vernieuwing en voorspoed gebracht, en daaraan gekoppeld ongekende sociale en culturele vrijheden.

 

 • Tijdens deze omwenteling zijn ook allemaal regels losgelaten die bij nader inzien nodig waren voor een leefbare maatschappij. Na twee decennia in deze eeuw, worden we in 2021 geconfronteerd met de schaduwkant van dit economische en politieke systeem: een ecologische crisis, groeiende economische ongelijkheid, verdwijnend vertrouwen in de overheid, en daaruit voortvloeiend polarisatie en extremisme. Met als gevolg de ineenstorting van de traditionele volkspartijen PvdA en CDA. Tegelijk wordt het politieke systeem gegijzeld door de lobby, en bepalen grote bedrijven het beleid. Het Klimaatakkoord uit 2018 is daar een goed voorbeeld van: de hele industrie zat aan tafel om immens belangrijke afwegingen te maken, NGO's trokken zich uiteindelijk terug en de burgers van Nederland waren niet vertegenwoordigd. 

 

 • Om onze maatschappij in stand te houden moeten we samen zorgen voor een kader waarin economische activiteit plaatsvindt. Dat kader bestaat uit regels, die uitdrukken wat wij wel en niet acceptabel vinden, en die voor iedereen gelden, ook voor bedrijven; regels voor woningbezit (woningen zijn om te wonen niet om in te investeren), milieuregels, belastingregels (hogere belasting over kapitaal en grondstoffen, minder over arbeid), regels over drugshandel en criminaliteit, morele regels, regels voor het gebruik van de openbare ruimte, en regels over democratische integriteit. Deze regels dienen om de burger economisch, sociaal en politiek te beschermen.

 

 • Het economische initiatief hoeft daarbij niet terug naar de overheid, nationalisering zien we als een stap terug in de tijd. Een goede mix van grote bedrijven, nutsbedrijven, coöperaties, MKB en zzp'ers, gesteund door een slim fiscaal regime, overheidsinvesteringen, subsidies en federaal bankbeleid is een prima systeem om te voorzien in onze behoeften. Het gaat er om de economie ten dienst te stellen van mens en milieu.

 

 • Ons platform staat voor een politieke derde weg in de 21e eeuw: tussen enerzijds het huidige hyperliberalisme (van bijvoorbeeld D66 en GroenLinks) en anderzijds het opkomend anti-liberalisme. Dit is de weg die traditionele middenpartijen zouden moeten bewandelen om weer de regie te nemen.

 

 • Ons platform duikt in het gat in het midden van het electoraat. Slechts een minderheid van de bevolking koestert een rigide ideologie;  de meerderheid is apolitiek of wil gewoon degelijk en integer bestuur.

Ambities

 • Ambitie: Lokale bestuurders van de middenpartijen een nieuw politiek programma bieden voor herregulering van ons economisch en politiek stelsel
 • Ambitie: Kiezers en politici uit het politieke midden scharen achter een landelijk profiel, een landelijk programma dat lokaal wordt toegepast
 • Ambitie: Lokale afdelingen opbouwen, die ondersteuning bieden aan de vele competente en integere politici onder de huidige generatie bestuurders.

Formulering missie

Wij willen een einde aan de politieke opmars van splinterpartijen, die zich positioneren op de uitersten van het politieke spectrum.

In het licht van de politieke ineenstorting van de middenpartijen PvdA en CDA, willen wij nieuw elan en een nieuwe visie bieden aan de bestuurders en lokale politici van deze middenpartijen. Zij kunnen zich bij ons overkoepelende programma aansluiten, zonder dat zij direct hun partij hoeven te verlaten.

Wij willen krachten bundelen, de positie van lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers versterken, en bevorderen dat zij zich gedragen als waardige representanten van de bevolking. Zij moeten ophouden speelbal te zijn voor de economische en politieke belangen van lobby-organisaties en partij-elites.

Hierrmee willen wij de verhouding tussen macht en tegenmacht binnen de politieke instituten corrigeren, het vertrouwen in een overheid herstellen, en een politieke agenda bevorderen die is gericht op een duurzame samenleving, in alle opzichten: staatsrechtelijk, ecologisch, economisch en democratisch.

Hoe verder?

Samen met bestuurders, experts en opiniemakers willen wij een beleidsprogramma schrijven dat de basis van ons economisch stelsel gaat versterken en vernieuwen. Dit programma bestaat uit:

 • Democratische vernieuwing en bindende gedragscodes voor politici
 • Hervorming van het fiscaal stelsel (de vervuiler betaalt, zwaardere belasting op kapitaal en grondstoffen, belastingverlichting voor werknemers)
 • Voorstel voor een nieuw Klimaatakkoord, dat gebasserd is op solidariteit, herverdeling, en energiebesparende maatregelen.
 • Een ecomomisch programma dat niet gericht is op blinde groei, maar op het creeëren van daadwerkelijke waarde
 • Realistische en duurzame politiek op het gebied van wonen, criminaliteit, drugsbeleid, geopolitiek, en demografie

Wij willen door middel van nieuwe wet- en regelgeving bedrijven en overheden dwingen om hun macht in dienst te stellen van het algemeen belang. Voor politici die zich achter ons programma scharen, willen wij ons netwerk inzetten.

Help ons mee, en schrijf je in voor de nieuwsbrief! Of mail ons op info@vhv.nu.

 

Nieuwsartikelen

26-4-2022: Arjen Lucach legt uit  wat er aan de hand is met het verdienmodel van Schiphol: 70% van de passagiers zijn overstappers. Schiphol is daarmee veel groter geworden dan nodig is voor de Nederlandse behoefte van bewoners en ondernemers. HEt grondpersoneel wordt uitgebuit en moeten zwaar werk verrichten tegen een minimale betaling. Met name voor overstappende passagiers..
Bron:
21-3-2022: Bewonersgroep Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) uit Aalsmeer kan waarschijnlijk toch rekenen op financiële steun van de gemeente voor een rechtszaak tegen vliegtuiglawaai van Schiphol. Tot de verkiezingen van vorige week was er geen meerderheid in de gemeenteraad om RBV te hulp te schieten. De tegenstanders van de steun zijn sinds woensdag in de minderheid.
Bron: NH Nieuws
8-3-2022: De Raad van State gaat kijken of het mogelijk is om alle nachtvluchten op Schiphol te verbieden. Dat laat de Tweede Kamerfractie van GroenLinks weten aan NH Nieuws. De partij is de overlast en gezondheidsschade voor omwonenden zat en wil het verbod wettelijk laten vastleggen.
Bron: NHNieuws
26-1-2022: Zo’n 20.000 platformmedewerkers van Schiphol werken dag in dag uit in de uitlaatgassen. Schiphol en KLM zijn 15 jaar geleden al door hun eigen arbodiensten gewaarschuwd voor een “verhoogd risico” op hartproblemen en longkanker bij hun medewerkers. Zembla onderzoekt wat er met die waarschuwing is gedaan. Deze video is een samenvatting. De volledige video vind je hier: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikel...
Bron:
1-1-2022: In het najaar van 2021 publiceerde VNO-NCW een brief met een pleidooi om Schiphol te laten groeien. Bij de ondertekenaars waren er velen die vraagtekens oproepen, zoals de burgemeester van Amsterdam. We vroegen eens na of dat wel in overeenstemming was met de wensen van duurzaamheid. Wat blijkt is dat het regentendom nog steeds een factor van betekenis is en zelden verantwoording aflegt.
Bron: PVA
Volgende 5

Deel deze pagina

Documenten

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde organisaties

Evenementen